สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 พ.ค.59 ถึงวันที่ 31 ส.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล
 
     
เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่าน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดพัทลุง โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการแปรรูปผลไม้ ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการประกอบธุรกิจใหม่ และเป็นการสนับสนุนการนำงานวิจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน โครงการดังกล่าวได้มีการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลไม้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ อาจารย์ประสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ