สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 
     
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยอาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนิสิต พัทลุง ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะฯ ทีมคณบดี ผู้แทนผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกัน