สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.62 ถึงวันที่ 11 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
 
     

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 17 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน 
จัดกิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี
2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มชุมชนผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างการเรียนรู้การดำเนินงานแบบกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นแนวทางในการก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและชุมชน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยทักษิณ

ในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชนและมีการนำเสนอผลการดำเนินงานระหว่างธนาคารออมสิน อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และกลุ่มชุมชน จำนวน 8 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง

2. กลุ่มบ้านโตนสะตอ

3. กลุ่มแพทย์แผนไทยการเคหะ สงขลา

4. กลุ่มขนมกาละแมแม่ขิ้ม

5. วิสาหกิจชุมชนผ้่าทอนาหมื่นศรี ตรัง

6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่าตอ

7. วิสาหกิจชุมชนบ้านควนยวน

8. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด 

ทั้งนี้ มีคุณวัชรพันธ์ สมพงค์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพัทลุง

คุณระพีพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 17 และ

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย (The Best) ส่งผลงานเข้าประกวดระดับประเทศ (Best of the Best) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป 

ในการตัดสินผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง 
(ทีมThe Avengers 1) 
รองชนะเลิศอันดับ
1 ได้แก่ กลุ่มขนมกาละแมแม่ขิ้ม (ทีมKalamare TSU)
และรองชนะเลิศอันดับ
2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี (ทีมLetter DIY)