สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.62 ถึงวันที่ 11 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     

เมื่อวันที่ 5,12,19 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน นำโดยนางสาวสุกัลยา สังข์ทอง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวลติญา สว่างอารมย์ นักพัฒนาธุรกิจ ได้ร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา  0505318 การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 63 คน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ศิริรัตน์ ศรีรักษา อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างธุรกิจ ต่างๆ เช่น

1.       หลักการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ

2.       การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ

3.       การเขียนแผนธุรกิจสุขภาพ แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC)

4.       เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Business Model Pitching

5.       การนำเสนอ Pitching