สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.62 ถึงวันที่ 1 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเรื่องการจัดการการใช้ประโยชน์ Co-working space ร่วมกับผู้บริหารและและตัวแทนอาจารย์จากคณะต่างๆ
 
     
        วันที่ พ.ย. 62 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รักษาการแทนผู้อำนวยสำนักบ่มเพาะฯ ได้จัดประชุมเรื่องการจัดการการใช้ประโยชน์ Co-working space ร่วมกับผู้บริหารและและตัวแทนอาจารย์จากคณะต่างๆ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นอกจากนี้หลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงพื้นที่สำรวจ Co-Working Space ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อวางแผนการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไป