สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ความสำคัญและที่มา
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
วิสัยทัศน์ คำขวัญ พันธกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
ความสำคัญและที่มา กลับหน้าหลัก

 
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ (Institute of Community Enterprise Incubation Thaksin University (ICEI-TSU)

เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ ในโครงสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะ
พิเศษ พ.ศ. 2558 โดยให้มีพันธกิจหลักด้านการสนันสนุนและพัฒนาบัณทิตด้านบริการวิชาการรับใช้สังคมในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพัฒนาสังคม การสร้างสังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต
คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป และการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวัตกรรมมุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการโดยอาศัยการบ่มเพาะทางเทคโนโลยีและ ธุรกิจ การให้บริการทรัพยากร
พื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจต่อยอดจากฐานความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถแข่งขัน
เชิงพาณิชย์ในระดับประเทศ โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในท้องถิ่นภาคใต้ ให้สามารถผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่บนฐานความรู้ทางเทคโนโลยี
และธุรกิจเพื่อสร้างและ พัฒนาผู้ประกอบการด้วยการบ่มเพาะทางเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยจัดหาทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็น
เพื่อให้การบริการแก่ผู้ประกอบการในด้านการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการจัดตั้งบริษัท ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในฐานะผู้ประกอบการ ตลอดจนประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ในอันที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการต่อยอดองค์ความรู้
ที่สามารถแข่ง ขันทางธุรกิจในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป