สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ความสำคัญและที่มา
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
วิสัยทัศน์ คำขวัญ พันธกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
วิสัยทัศน์ คำขวัญ พันธกิจ กลับหน้าหลักวิสัยทัศน์
เป็นสำนักบ่มเพาะธุรกิจที่ใช้องค์ความรู้จากงาน วิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการออกสู่สังคมอย่างยั่งยืน
 
คำขวัญ
บ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
 
พันธกิจ
1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลอดจนเป็นผู้ประสานความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อบ่มเพาะ
     และส่งเสริมการประกอบการแก่นิสิต บัณฑิตจบใหม่และบริษัทใหม่รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ
2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการโดยอาศัยการบ่มเพาะ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ในการต่อยอดสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
    และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์