สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ความสำคัญและที่มา
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
วิสัยทัศน์ คำขวัญ พันธกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
กลุ่มเป้าหมาย กลับหน้าหลัก

ผู้รับบริการเป้าหมาย
 
 
1. กลุ่มเป้าหมายจากภาคธุรกิจ/เอกชน
 
1. ภาคธุรกิจ/เอกชนที่จะนำผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปต่อยอด เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมลงทุน การซื้อสิทธิบัตร เป็นต้น 
2. ธุรกิจเอกชนที่มีการมุ่งเน้นเทคโนโลยีและการจัดการโดยใช้ฐานความรู้ที่ทันสมัย 
3. ธุรกิจเอกชนที่ใช้บริการการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น ผู้ประกอบการที่ดี และมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

2. กลุ่มเป้าหมายจากภาควิสาหกิจชุมชน
 
1. กลุ่มผลิตและแปรรูปอาหารพื้นบ้าน และผลิตโคเนื้อ 
2. กลุ่มพลังงาน 
3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ/ซอฟต์แวร์ 
4. กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
5. กลุ่มสุขภาพ 
6. กลุ่มการเรียนการสอน 
7. กลุ่มท่องเที่ยว

3. กลุ่มเป้าหมายจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
1. นิสิตในมหาวิทยาลัย 
2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและยังไม่มีงานทำ 
3. อาจารย์และบุคลากร 

4. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
 
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมาย
 
 
1. การผลิตด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ 
2. อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 
3. การแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นแพทย์แผนไทย สมุนไพร เป็นต้น 
5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ/ซอร์ฟแวร์ 
6. เทคโนโลยีการบริการ ที่พัก การท่องเทียวโดยการจัดการสมัยใหม่ 
7. การจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
8. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
9. เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางด้านชีวภาพของภาคใต้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------