สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ความสำคัญและที่มา
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
วิสัยทัศน์ คำขวัญ พันธกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลับหน้าหลัก

1. ทำให้เกิดผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ และสามารถนำเข้า
....สู่การกระบวนการบ่มเพาะในรูปแบบของ Start-up Company
 
2. ทำให้เกิดการสร้างงานและว่าจ้างแรงงานรวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจ ให้กับนิสิตและบัณฑิตจบใหม่
 
3. มีผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
 
4. นิสิต บัณฑิตจบใหม่รวมทั้งผู้ประกอบการใหม่และผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทาง 
....แนวคิดในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------