สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ความสำคัญและที่มา
แผนยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
วีดีทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะฯ
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลัก

                                            ผู้บริหารและบุคลากร 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

                                       กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการเพื่อสังคม (ICEI-TSU)

 

  

  

 

นางสาวสุกัลยา  สังข์ทอง
ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
        บ่มเพาะวิสาหกิจ

นางสาวเชาวลักษณ์  สมาคม 
ตำแหน่ง  ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์

นางนิชมลกานต์  ขุนเพชร
ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
คลินิกเทคโนโลยี


กลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ (TSU-BI)

                                                               
         
    

นางสาวสุกัลยา  สังข์ทอง
ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ


 

นางสาวลติญา  สว่างอารมย์
ตำแหน่ง  นักพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ (TSU-SP)


 
 

นางสาวเชาวลักษณ์  สมาคม
ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์


 
  


 

นางสาวปิยนุช  อินทร์ทองแก้ว
ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

นางสาวธมลวรรณ จูมิ
ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

 

 


 

นางสาวสุจิวรรณ  พวงพริก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ITA

นายฐาณพัฒน์  คงพัฒน์
ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี (TSU-CLINIC)   

 

 

นางสาวนิชมลกานต์  ขุนเพชร
ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี

 

 

นางสาวคชาภรณ์  รองเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ

 

 

 

 

นางพิชญ์สินี  จันทรัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

 

นางสาวดรุณี  ทองศรีนุ่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี