สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ความสำคัญและที่มา
แผนยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
วีดีทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ กลับหน้าหลัก

แผนยุทธศาสตร์สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562-2565

 

ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ.ศ.2562-2565

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการบ่มเพาะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สู้สังคมผู้ประกอบการเพื่อรับใช้สังคม

 

 วัตถุประสงค์
     1.       เป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร และบัณฑิต เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
     2.   เป็นหน่วยงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization)  สู่เชิงพาณิชย์ และมุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะ  ธุรกิจ
     3.  เป็นหน่วยงานประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับชุมชนในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี 
     4. เพื่อเป็นหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน

พันธ
กิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)
กรอบในการดำเนินงานในการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.  ประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคม ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรและบัณฑิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
2. สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (Research Utilization) ของมหาวิทยาลัยทักษิณสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างสังคมผู้ประกอบการให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
3.  เพื่อให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับชุมชนในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในรูปแบบคลินิกเทคโนโลยี โดยประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนโดยประสานเป็นเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และระดับประเท

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  บูรณาการงานภายในสำนักบ่มเพาะวิชาการฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านการเงินและเป็นหน่วยงานหารายได้เลี้ยงตัวเองยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างการยอมรับ และเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค (Brand awareness)