สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
 
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม กลับหน้าหลัก

 ภารกิจบ่มเพาะวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
เป็นภารกิจที่ประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ          
บ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร และบัณฑิต เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม (
Social Enterprise)
เช่นกิจกรรม
ด้านบ่มเพาะนักวิชาการรับใช้สังคม กิจกรรมด้านบริการวิชาการรับใช้สังคม  การพัฒนาและบ่มเพาะ
นักวิชาการและนิสิตด้านวิชาการเพื่อสังคม