สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม กลับหน้าหลัก

 กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการเพื่อรับใช้สังคม 

 

นิยาม

เป็นภารกิจที่ประสานและขับเคลื่อนการนำวิชาการเพื่อสังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร และบัณฑิต เพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เช่นกิจกรรมด้านบ่มเพาะนักวิชาการรับใช้สังคม กิจกรรมด้านบริการวิชาการรับใช้สังคม  การพัฒนาและบ่มเพาะนักวิชาการและนิสิตด้านวิชาการเพื่อสังคม

 

ภาระงาน

1. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

4. กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup

5. กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบัน Startup University Model

7. กิจกรรม Smart Start Company by GSB Startup