สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
 
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ กลับหน้าหลัก

 กลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ

     มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รับการสนันสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอุดมศึกษา (University Business Incubator) โดยมีเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่

วัตถุประสงค์ของกำดำเนินงาน
   1. สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานวิจัย
เทคโนโลยี และองค์ความรู้
 1. สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานวิจัยเทคโนโลยี และองค์ความรู้

 2.  ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการศึกษวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมเอกชน
3.  เสริมสร้างกลไก ระบบการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา จากองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่
4.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ
5.  สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ทั้ง9 แห่ง ร่วมกันดำเินบ่มเพาะธุรกิจ และเสริมสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง

    นางสาวเชาวลักษณ์  สมาคม  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ


    
นางสาวลติญา  สว่างอารมย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจและประชาสัมพันธ์