สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ กลับหน้าหลัก

 

กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ

 

 

          กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอุดมศึกษา (University Business Incubator) โดยมีเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่

 

กลุ่มเป้าหมาย

R นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

R บัณฑิต /ศิษย์เก่า

R อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย

R บุคคลทั่วไป


กิจกรรมของกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ

R พัฒนาผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ

R กิจกรรมสร้างความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ

R กิจกรรมเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ(ชมรมผู้ประกอบการ)

R โครงการทักษะการประกอบอาชีพ

R กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup

R กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

R กิจกรรม Smart Start Company by GSB Startup