สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
 
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

ภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการผลิตตามการร้องขอของหน่วยงานเอกชน เป็นหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
  นางธมลพรรณ  จุลพูล  ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์