สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ กลับหน้าหลัก

กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 

ภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)

          มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการผลิตตามการร้องขอของหน่วยงานเอกชน เป็นหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน

 

บริการของกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

1. Service Platform

     - LAB

     - DESIGN

     - IP

     - STDB

2. STI Incubation Platform

     - Incubation

     - R2M

3. IRCT Platform

4. Co-Research Platform

 

Stakeholder ภายใน

R นักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ

R นิสิต

R สถาบันวิจัยและพัฒนา

R ศูนย์เครื่องมือกลาง

R วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

R ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน

R คณะต่างๆ ทั้ง 2 วิทยาเขต

 

Stakeholder ภายนอก

R ภาคเอกชน

R ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และภูมิภาค