สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี กลับหน้าหลัก

 กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี

 ภาระงาน

1.  การบริหารจัดการและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (หน่วยงานในสังกัด วท. สถาบันการศึกษา สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง รับ-ส่ง โจทย์ความต้องการ จัดหาแหล่งเทคโนโลยี รวมรวม จัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยี พร้อมเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.  กำหนดให้มีช่องทางการให้บริการคำปรึกษา ข้อมูลเทคโนโลยี ทั้งที่ดำเนินการเองและผ่านเครือข่ายฯ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ สิ่งพิมพ์ การบริการเคลื่อนที่ เป็นต้น

3.  กำหนดแนวทาง/กระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการ ประเมินและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม การนำ วทน. เป็นรายหรือกลุ่มเทคโนโลยี รายพื้นที่ หรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกลไกในการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ คณะทำงาน

4.  ประสานความร่วมมือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมฯ ดำเนินการผ่าน 4 งาน ดังนี้

     - งานคลินิกเทคโนโลยี

     - งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     - งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     - โครงการอื่นๆ เช่น งานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป( STI for OTOP)


บริการต่างๆของโครงการคลินิกเทคโนโลยี

R  บริการให้คำปรึกษา

R  โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป( STI for OTOP)

R  กิจกรรมส่งเสริม วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้าน วทน.)

R  โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

R  โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น