มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วม TSU Startup Thailand League Boot Camp ปี 3
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุนชน
ประชาสัมพันธ์การอบรม Train The Trainer
รับสมัคร Project brief ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม Social Foresight ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development: IRTC)
แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development: IRTC)
แผนงานการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaboration Research Platform)
โครงการส่งเสริมการนำ วทน.
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เปิดตัว หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยปี 2563
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี พ.ศ.2563
ประกาศผลการการคัดเลือกทีมนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M2020) ระดับมหาวิทยาลัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
ประชุมชี้แจงกิจกรรมและทำสัญญาการดำเนินงานในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ประชุมเรื่องการจัดการการใช้ประโยชน์ Co-working space
ประกาศรายชื่อแข่งขันโครงการ Research to Market:R2M ระดับมหาวิทยาลัย
โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ” (Research to Market:R2M) ปี 2020


หน้าที่ :