มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี พ.ศ.2563
ประกาศผลการการคัดเลือกทีมนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M2020) ระดับมหาวิทยาลัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
ประชุมชี้แจงกิจกรรมและทำสัญญาการดำเนินงานในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ประชุมเรื่องการจัดการการใช้ประโยชน์ Co-working space
ประกาศรายชื่อแข่งขันโครงการ Research to Market:R2M ระดับมหาวิทยาลัย
โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ” (Research to Market:R2M) ปี 2020
กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup
กิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
รับสมัครส่งข้อเสนอโครงการTedFund รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัครโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” สาขา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย (NEC Start Up) ประจำปีงบประมาณ 2560
SME Spring Up Thailand 2016
ประชาสัมพันธ์จัดส่งข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (Institute of Community Enterprise Incubation; ICEI)
โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล


หน้าที่ :